POLITYKA JAKOŚCI

Zarząd DEA SYSTEM Spa wierzy, że sukces firmy leży przede wszystkim w jakości produktów oferowanych Klientowi i za swój główny cel uznaje uzyskanie i zwiększenie zaufania Klienta poprzez wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu organizacyjnego spełniającego wymagania normy UNI EN ISO 9001.

W tym celu Zarząd gwarantuje, że konkretne zastosowanie Polityki i jej skuteczność są weryfikowane poprzez szereg działań mających na celu utrzymanie wszystkich procesów pod kontrolą, zarówno w celu wyeliminowania przyczyn niezadowalających wyników, jak i osiągnięcia większej efektywności poprzez analizę odpowiednich wskaźników pomiaru usprawnień.

 

Z tego powodu, Zarząd DEA SYSTEM Spa, który zawsze był wrażliwy na problemy jakości, zobowiązuje się w trakcie swojej działalności do

- wykazanie zdolności Spółki do regularnego dostarczania produktów zgodnych z wymaganiami Klienta i obowiązującymi wymaganiami obligatoryjnymi, przewidywania potrzeb Klienta w celu wytworzenia produktu przewyższającego jego oczekiwania i oferowania wartości dodanej w porównaniu z konkurencją;

- zapewnienie ciągłej i wymiernej poprawy funkcjonowania Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem procesów mających bezpośredni wpływ na jakość produktu i usługi;

- wspierać i motywować pracowników w promowaniu jakości produktów, również poprzez wdrażanie wewnętrznych i zewnętrznych propozycji ulepszeń;

- poszerzanie wiedzy pracowników poprzez odpowiednie programy szkoleniowe;

- zarządza jakością jako krytyczną częścią swojej działalności, uznając ją za podstawowy element oceny wyników zawodowych;

- ustanowienie relacji współpracy z dostawcami, które są niezbędne do poprawy łańcucha dostaw i jakości produktów;

- osiągnięcie lepszych wyników ekonomicznych i finansowych.

 

W celu osiągnięcia tych celów, Zarząd DEA SYSTEM Spa przede wszystkim podkreślił potrzebę

- udokumentować i wdrożyć System Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy UNI EN ISO 9001;

- przeprowadzać okresowe monitorowanie procesów, stopnia zadowolenia i potrzeb Klienta w zakresie jakości oferowanych produktów, preferując zapobieganie problemom, a nie działania naprawcze;

- zapewnienie, że procedury wewnętrzne, będące istotnym elementem organizacji, są stale dostosowywane do wymagań coraz bardziej wymagającego rynku.

 

Zarząd DEA SYSTEM Spa, ponadto, stale promuje i weryfikuje rozpowszechnianie, zrozumienie i wdrażanie tej Polityki na wszystkich poziomach organizacji, oraz zachęca wszystkich Pracowników, każdego w zakresie działań w ramach jego kompetencji, do udziału w osiąganiu wyznaczonych Celów.

Wreszcie, w celu zapewnienia, że System Zarządzania Jakością pozostaje adekwatny do zmieniającej się sytuacji rynkowej, potrzeb Klienta oraz ewolucji przepisów, Zarząd DEA SYSTEM Spa zamierza dokonywać jego przeglądu co najmniej raz w roku, weryfikując jednocześnie ciągłą przydatność niniejszej Polityki.

 

Piovene Rocchette (VI), 19 stycznia 2023 r.

Tiziano Lievore