Polityka Ochrony Prywatności

Uważamy, że ochrona danych Użytkownika ma wartość i zobowiązujemy się do ich przetwarzania w sposób uczciwy, zgodny z prawem i przejrzysty, chroniąc jego prywatność i prawa zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679, dekretem ustawodawczym 196/2003 i obowiązującymi przepisami.

Pragniemy poinformować, że Dea System S.p.a. pozyskuje dane osobowe poprzez formularze kontaktowe na stronie www.deasystem.com i w związku z tym przekazujemy Państwu następujące informacje:

Administrator Danych Osobowych: Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Dea System S.p.a. z siedzibą w 36013 Piovene Rocchette (VI), Włochy, Via della Tecnica 6, Nr VAT 02946290240 wpis do Rejestru REA: VI-286746. Aby skorzystać z przysługujących Użytkownikowi praw, można w dowolnej chwili napisać na następujący adres e-mail info@deasystem.com adres poczty certyfikowanej PEC: deasystem@pec.it lub zadzwonić pod numer tel. +39 0445550789.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Administrator przetwarza dane Użytkownika w celu dostarczenia informacji, wykonania umów, wypełnienia obowiązków prawnych lub, jeśli wyraził on na to zgodę, w jednym lub kilku konkretnych celach, które będą określane od czasu do czasu przed rozpoczęciem przetwarzania.

Rodzaje przetwarzanych danych:

Dane kontaktowe: Klikając na link "kontakt" lub "skontaktuj się z nami" lub "wsparcie" i pisząc do nas wiadomość, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, podatkowe, zawodowe lub ekonomiczne, które są niezbędne do realizacji spraw administracyjnych i handlowych między Tobą a firmą Dea System s.p.a. Jeśli prześlesz swoje curriculum vitae za pomocą formularza "kontakt", zachowamy Państwa dane w celu wykorzystania ich w przyszłych poszukiwaniach personelu lub selekcji. Nie przetwarzamy żadnych szczególnych danych wrażliwych lub sądowych, ale jeśli będzie to konieczne, zrobimy to tylko po uprzednim zapytaniu o zgodę Użytkownika lub na wniosek organu sądowego.

Dane dot.nawigacji: Pliki log: Systemy komputerowe i aplikacje przeznaczone do obsługi strony internetowej http://www.deasystem.com/pl zbierają pewne dane (których przekazywanie jest związane z używaniem protokołów komunikacji internetowej), które nie są związane z bezpośrednio identyfikowalnymi użytkownikami. Gromadzone dane obejmują adresy IP i nazwy domen używanych komputerów, adresy URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, czas żądania, metodę użytą do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer (pomyślnie, błąd itp.) oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego i środowiska komputerowego używanego przez Użytkownika. Dane te są przetwarzane przez ściśle niezbędny okres czasu wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych dotyczących korzystania z witryny oraz w celu sprawdzenia prawidłowości jej działania.

Dane dostarczone dobrowolnie przez użytkownika: Wysyłając nam e-maile na adresy wskazane w kanałach dostępu na stronie www.deasystem.com i wypełniając formularze specjalnie przeznaczone do tego celu, zbieramy adres e-mail i inne dane Użytkownika, niezbędne do odpowiedzi na Twoje zapytania i/lub świadczenia usług, o które prosi. Konkretne podsumowujące informacje mogą być zgłaszane lub wyświetlane na stronach witryny przeznaczonych dla poszczególnych usług na żądanie.

Pliki Cookie: Nie stosujemy technik komputerowych służących do bezpośredniego pozyskiwania danych osobowych identyfikujących użytkownika ani systemów śledzenia lub profilowania. Nasze systemy nie wykorzystują żadnego rodzaju trwałych plików cookie, a jedynie narzędzia statystyczne i techniczne pliki cookie sesji, do przekazywania informacji o charakterze osobistym, które nie są przechowywane po zakończeniu sesji. Dea System s.p.a. dokłada wszelkich starań, aby wdrożyć wszelkie możliwe środki techniczne w celu dezaktywacji lub neutralizacji plików cookie stron trzecich na swojej stronie, ale czasami te pliki mogą być nadal aktywowane za pomocą funkcji, które pozwalają na interakcję z sieciami społecznościowymi ; te ostatnie mogą zatem przetwarzać dane osobowe i śledzić nawigację użytkownika. Może to nastąpić na przykład poprzez użycie funkcji udostępniania na Facebooku, Youtube, Google, Pinterest, które można znaleźć na stronach lub poprzez odtwarzanie klipów wideo, które mogą być osadzone na naszej stronie. Z tego powodu zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych, udostępnionymi przez wykorzystywane sieci społecznościowe.

Powiadamianie i rozpowszechnianie: Podanych nam danych nie przekazujemy dalej, ale możemy je przekazać następującym podmiotom: a) upoważnionym osobom w naszym przedsiębiorstwie, w szczególności pracownikom administracyjnym; b) podmiotom, które mają dostęp do danych na podstawie przepisów ustawowych lub wykonawczych; c) podmiotom, które potrzebują dostępu do danych w celach pomocniczych w stosunku do naszych stosunków (np. firmy profesjonalne, osoby odpowiedzialne za prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgowi, biura płac, operatorzy systemów komputerowych lub instytucje kredytowe); ); d) inne podmioty wewnętrzne lub zewnętrzne w stosunku do Dea System S.p.A., które muszą znać te dane; e) firmy kontrolowane przez nas, zgodnie z art. 2359 włoskiego kodeksu cywilnego, zawsze w zgodzie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i dyrektywami przedstawionymi w niniejszej Informacji; f) podmioty, z którymi konieczna jest współpraca w celu świadczenia żądanych usług (np. dostawcy usług hostingowych, instytucje kredytowe, itp. Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane organom sądowym i policji tylko w przypadkach, gdy jest to wymagane przez prawo i wykorzystywane przez administratora danych w celu obrony swoich praw w sądzie, gdy jest to bezwzględnie konieczne.

Sposób przetwarzania: Przetwarzanie danych odbywa się przy użyciu narzędzi i procedur gwarantujących wysoki poziom bezpieczeństwa i poufności, i może odbywać się zarówno za pośrednictwem naszej strony internetowej, jak i innych narzędzi elektronicznych, a czasami również telefonicznie lub za pomocą nośników papierowych. Zebrane dane mogą być również przekazywane za granicę, w tym poza Unię Europejską, w formach i w sposób przewidziany przez obowiązujące przepisy, gwarantując w każdym przypadku odpowiedni poziom ochrony. W żadnym wypadku dane osobowe nie będą rozpowszechniane.

Cel przetwarzania i czas przechowywania danych: W przypadku kontaktu, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu świadczenia zamówionych usług, w celu spełnienia wymogów przedumownych i umownych w naszych stosunkach prawnych, również na odległość, oraz w celu wypełnienia wynikających z tego zobowiązań prawnych i podatkowych; Państwa dane będą przetwarzane przez cały okres trwania stosunku, a także później, w celu wypełnienia zobowiązań prawnych oraz w celach administracyjnych i handlowych; odpowiadanie na prośby o informacje i, ogólnie, kontaktowanie się z użytkownikiem; zarządzanie CV, które użytkownik chce nam przesłać, oraz wszelką selekcją personelu; archiwizowanie, hosting i zarządzanie infrastrukturą zaplecza Witryny; wszelkie interakcje z sieciami społecznościowymi i platformami zewnętrznymi; statystyki i zarządzanie plikami cookie; zapobieganie i wykrywanie nadużyć w korzystaniu z Witryny lub wszelkiej nieuczciwej działalności, a tym samym umożliwienie Administratorowi Danych ochrony w sądzie. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadą minimalizacji.

Obowiązek lub możliwość przekazania danych oraz konsekwencje odmowy ich przekazania: Jesteśmy zobowiązani do poznania niektórych danych w celu wypełnienia obowiązków przewidzianych przez prawo krajowe, przepisy UE, przepisy władz lub organów nadzorczych i kontrolnych. Jeżeli dane te są niezbędne do realizacji stosunku, niepodanie ich przez Ciebie uniemożliwi jego nawiązanie lub kontynuację. W przypadku danych, których nie jesteśmy zobowiązani znać, niepodanie ich będzie oceniane na podstawie znaczenia, jakie niepodane dane miałyby dla celów naszych kontaktów.

Prawa osoby, której dotyczą dane: Użytkownik może korzystać z następujących praw w stosunku do nas a) uzyskania potwierdzenia istnienia dotyczących danych osobowych Użytkownika, nawet jeśli nie zostały one jeszcze zarejestrowane, oraz przekazania w zrozumiałej formie tych danych i ich pochodzenia, jak również celów i metod przetwarzania oraz logiki stosowanej w przypadku przetwarzania za pomocą instrumentów elektronicznych; b) uzyskać anulowanie, przekształcenie w formę anonimową lub zablokowanie danych, które nie muszą być przechowywane w związku z celami, dla których dane zostały zebrane i przetworzone; c) uzyskać aktualizację, korektę i integrację swoich danych; d) sprzeciwić się, w całości lub w części, z uzasadnionych powodów, przetwarzaniu danych dotyczących użytkownika, nawet jeśli są one istotne dla celu ich zebrania. Chociaż zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu rozpatrzenia Państwa wniosków i rozwiązania wszelkich problemów, które mogą dotyczyć przetwarzania danych osobowych Użytkownika, chcielibyśmy również przypomnieć że zawsze ma onb prawo do złożenia skargi do włoskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.